Adatvédelmi nyilatkozat

Kategóriák


Adatvédelmi nyilatkozatA Ra-Ko-Tann Kft (4032, Debrecen, Menyhárt József Tér 9 8/66), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Ra-Ko-Tann Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Néhány esetben viszont a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé.
Amennyiben nem személyes adatait adják meg, az adatkezelő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Webáruházunk adatkezelésének célja, a megrendelés, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelés teljesítése, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése, az Eker. tv. 13/A. §-a.
A kezelt személyes adatok típusa:
 • azonosítószám
 • dátum/időpont
 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a megvásárolt termék megnevezése, mennyisége, vételára, összege

A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés a honlap látogatása során a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében történik. Rögzítésre kerül a felhasználó IP címe, felhasználóneve, tevékenység időpontja és rendelésével kapcsolatos adatok.
Adatfeldolgozó: EVOLUTIONET Kft 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Adatfeldolgozói feladata online tárhely biztosítása, valamint a webáruház technikai feltételeinek biztosítása.
Web áruházunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítópépén adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
A szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelésében az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása, jogalapja az Fgytv.17/A. § (7) bekezdése alapján történik. A kezelt személyes adatok típusa megegyezik a rendelés kapcsán használt adatokkal. Ezzel kapcsolatban további információkat a főoldal ÁSZF részénél tudhat meg.

A személyes adatok tárolását, és annak biztonságát szavatoljuk, saját belső használatú szerverünkön tároljuk,, technikailag és informatikailag, adatvédelmi szempontból kockázati tények függvényében. A személyes adatok kezelését a szolgáltatás nyújtása során úgy választjuk ki, és üzemeltetjük, hogy a
 • kezelt adat, az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmasság)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)

Az adatkezelésben használt informatikai rendszerünk védett a számítógéppel támadott csalás, kémkedés, szabotázs vírustámadás ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
Cégünk az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Ra-Ko-Tann Kft. mint adatkezelő, nyilvántartja az estleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslásra tett intézkedéseket.
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át.
Ügyfelekkel, és azok adataival kapcsolatban további adatfeldolgozó:
- Magyar Posta Zrt. , Budapest, 1138 Dunavirág utca 2-6 MPL Üzleti csomagként.
Ügyfeleink érintett jogai, és jogorvoslati lehetőségeiről tájékozódást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével, törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére az Ra-Ko-Tann Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárításra megtett intézkedésről, továbbá adat továbbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Cégünk a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Egyéb esetben az Ra-Ko-Tann Kft költségtérítést állapít meg.
Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető ameddig fennáll az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.
A Ra-Ko-Tann Kft. a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Cégünk ezen esetek kapcsán mindazokat értesíti akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Az értesítést mellőzi, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti.
Az érintett tiltakozhat a személyes adati kezelését illetően, ha azok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el. Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, vagy tudományos kutatás céljából történik, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, de legfeljebb 15 nap alatt döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásnak megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, megszűnteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről, értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A Ra-Ko-Tann Kft. az érintett adatait nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható, az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
A Ra-Ko-Tann Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság követelményeinek megszegésével, másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. (Ptk. 2:52. §)
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyibe a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból származott.
Az érintett adatainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat,
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
Az adatkezelés alapelvei, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv)
2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv)

Kelt: 2018. május 24.

Tisztelettel:

Rácz László

ügyvezető, adatvédelmi felelős

Ra-Ko-Tann Kft.

Kosár tartalma:

A kosár jelenleg üres!
Megrendelem
Copyright 2016 © Keletrattan